W 2011 rok przyniósł potrzebę wzajemnego wsparcia oraz rozwoju instruktorskiego kadry ciechanowskiego związku drużyn. Takim forum wymiany programu, metodyki oraz wspólnej organizacji przedsięwzięć w ramach MGZD jest Krąg Instruktorski NIEOBLICZALNI. Nazwa Kręgu odwołuje się do spontanicznego charakteru działań ciechanowskiej braci instruktorskiej oraz synonimu niepoliczalności instruktorów ZHP w Ciechanowie – rozmowy ze znajomymi dały nam podpowiedź: każdy twierdzi że o struktury ZHP kiedyś się otarł !