Posted by on Mar 8, 2013 in Rozkazy |

Płock, dnia 04 marca 2013 r.

KOMENDANT 

Chorągwi Mazowieckiej

Związku Harcerstwa Polskiego

im. Władysława Broniewskiego

ROZKAZ L.5/2013

 

  1. Zarządzenia i informacje

1.1.Informuję, że Komenda Chorągwi przyjęła uchwałę nr 4/VI/2013 z dnia 30 stycznia

2013 r. w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – ZADANIE: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”.

1.2.Informuję, żeKomenda Chorągwi przyjęła Uchwałę nr 5/VI/2013 z dnia 30 stycznia

2013 r. w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez

Zarząd Powiatu w Płocku – ZADANIE B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.

Śladami ważnych rocznic wpisanych w historię i teraźniejszość Płocka”.

1.3. Informuję, żeKomenda Chorągwi przyjęła Uchwałę nr 6/VI/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Płocku – zadanie z zakresu kultury fizycznej, sportu, edukacji, kultury i turystyki w 2013 roku – ZADANIE A. Kultura fizyczna pn. XXXVI Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła”.

  1. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP

Ciechanów z dnia 16 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Hufca:

– pwd. Anna KIJEWSKA – przewodnicząca

– hm. Andrzej KALISZEWSKI – zastępca przewodniczącego

– hm. Adam KORZYBSKI – członek

2.3.2. Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP

Ciechanów z dnia 16 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komendy Hufca:

– phm. Piotr RZECZKOWSKI – komendant hufca

– pwd. Anna RZECZKOWSKA – zastępca komendanta hufca ds. programu

i pracy z kadrą

– pwd. Olga DĄBROWSKA – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych

– phm. Krzysztof PIOTROWSKI – skarbnik hufca

– pwd. Łukasz NIEWIADOMSKI – członek komendy

2.4. Zwolnienia komendantów hufców

2.4.1. Zgodnie z § 43 ust.2 pkt 2) z dniem 28 lutego 2013 r. przyjmuję rezygnację

pwd. Adriana GOŁĘMBIEWSKIEGO z funkcji komendanta Hufca ZHP Płońsk.

2.5. Powołania w komendzie hufca

2.5.1. Zgodnie z § 45 ust.3 i 4dla zapewnienia prawidłowego zarządu Hufcem ZHP

Płońsk powołuję z dniem 1 marca 2013 r. phm. Daniela SAWICKIEGO na funkcję

Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Hufca Płońsk.

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Z dniem 1 marca 2013 r. zwalniamhm. Aleksandrę ZIÓŁEK z funkcji szefa

Kształcenia Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Dziękuje druhnie za wypełnianie obowiązków w ramach powierzonej funkcji

i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.2. Powołuję Komendę XXXVI Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „WISŁA 2013”

w składzie:

  1. hm. Andrzej GORCZYCA – komendant rajdu
  2. hm. Cezary SUPEŁ – z-ca komendanta ds. organizacyjnych
  3. hm. Tomasz SOBOLEWSKI – z-ca komendanta ds. programowych
  4. hm. Waldemar GORCZYCA – kwatermistrz rajdu
  5. hm. Beata PACEK – członkini
  6. hm. Jolanta TORBICKA – członkini
  7. pwd. Grzegorz BRZEZIŃSKI – członek

 

 

CZUWAJ !

hm. Michał Bagiński